انواع بيماري هاي مقعدي
ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻮرﮐﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. راﻫﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﺑﻮاﺳﯿﺮ در اﻏﻠﺐ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﺪ؟ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ؟ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻮرﮐﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. راﻫﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﺑﻮاﺳﯿﺮ در اﻏﻠﺐ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﺪ؟ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ؟

 

ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ 
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺴﻮج ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﻌﺪ و ﯾﺎ داﺧﻞ ﻣﻘﻌﺪ را ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮏ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺪور ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻔﻨﮑﺘﺮ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روده را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﯿﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮوز ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺎرش، درد و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺗﻮرم ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺧﺎرج ﻣﻘﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺧﺎرج از ﻣﻘﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻻﭘﺲ رﮐﺘﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﺣﻤﻞ اﺷﯿﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺳﻦ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن، وراﺛﺖ و ﯾﺒﻮﺳﺖ و اﺳﻬﺎل ﻣﺰﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.

 

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ 
ﯾﺒﻮﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت ﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮوز ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. اﻧﻮاع ﺗﻮت ﻫﺎ، اﻧﺠﯿﺮ، ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ، ﮐﺪو، ﺑﻠﻮط، ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﻋﺪس، داﻧﻪ ﭼﯿﺎ وآﺟﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﯿﺒﺮ دارﻧﺪ. ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﮐﻢ ﺷﺪن آب ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ. ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮادوﯾﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ

 

ﻓﺸﺎری ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ. ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﺪم ﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻮاﺳﯿﺮ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ و دﻗﯿﻘﻪ در روز در وان آب 10 . . . اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﻘﻂ ﮔﺮم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ. درﻣﺎن ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺷﺎه ﺑﻠﻮط ﻫﻨﺪی 
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﻠﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺗﻮرم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ در ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﭘﻮﺳﺖ اﺳﻔﺮزه 
ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺎه اﺳﻔﺮزه ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﻮدر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درد ﺑﻮاﺳﯿﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. درﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ 
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ، درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی رﺷﺪ ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از روﺷﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﺳﮑﻠﺮوﺗﺮاﭘﯽ، ﻟﯿﺰر، ﭘﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮاﺳﯿﺮ از راﻫﻬﺎی درﻣﺎن بواسیر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﭘﺮ ﻓﯿﺒﺮ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب در ﻃﯽ روز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.

منبع: pdf

(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته اول خرداد 1398 هفته سوم بهمن 1397 هفته اول بهمن 1397 هفته دوم آذر 1397 هفته اول آذر 1397 هفته اول آبان 1397 هفته دوم مهر 1397 هفته اول مهر 1397 هفته دوم شهریور 1397 هفته اول شهریور 1397 هفته سوم مرداد 1397 هفته اول مرداد 1397 هفته سوم تیر 1397 هفته اول تیر 1397
موضوعات
بواسیر (13) بیماری های مقعدی (9) شقاق (5) کیست مویی (4) هموروئید (3) فیستول (3) خون در مدفوع (3) آبسه مقعدی (2) ورم مقعدی (1) لیفت سینه (1) بدون موضوع (41)
صفحه ها
درباره ما
فیدها
لینک ها
سئو خونریزی مقعدی بدون درد نشانه چیست ؟ درمان بواسیر درمان بواسیر با لیزر درمان قطعی بواسیر هایفوتراپی پروتز سینه قیمت پروتز سینه عوارض درمان شقاق با لیزر لیپوساکشن صورت درمان شقاق مزمن کرایولیپولیز قیمت دکتر زگیل تناسلی زگیل تناسلی چیست درمان زگیل تناسلی در مردان درمان با لیزر زگیل تناسلی زگیل مقعدی خفیف درمان زگیل واژن باربری غرب تهران باربری شرق تهران باربری همتا بار باربری تهران هزینه درمان بواسیر با لیزر
بواسیر
درمان فوری درد بواسیر درمان قطعی بواسیر آیا بواسیر درمان قطعی دارد؟ روش های درمان بواسیر تاریخچه بواسیر آیا بواسیر باعث سرطان می شود؟ آیا بواسیر ارثی است؟ علت بواسیر چیست بواسیر چیست؟ بواسیر شقاق در بارداری شقاق مقعدی چیست؟ علائم شقاق درمان شقاق مقعدی نوزاد درمان خانگی شقاق درمان شقاق درمان شقاق با لیزر علائم هموروئید علت ایجاد کیست مویی کیست مویی چیست؟ درمان خانگی بواسیر درمان قطعی بواسیر درمان بواسیر بواسیر چیست
کیست مویی
درمان کیست مویی با لیزر عمل کیست مویی کیست مویی در طب اسلامی کیست مویی بدخیم کیست مویی مقاوم چیست؟ کیست مویی در پشت علت ایجاد کیست مویی کیست مویی
هموروئید
هموروئید هموروئید چیست؟ علائم هموروئید انواع هموروئید هموروئید داخلی — هموروئید اینترنال هموروئید خارجی — هموروئید اکسترنال هموروئید در بارداری آیا هموروئید خطرناک است؟ اگر هموروئید درمان نشود؟ هموروئید بدون خونریزی
شقاق
شقاق شقاق چیست درباره شقاق مقعدی شقاق مزمن شقاق در کودکان شقاق در بارداری علائم شقاق علت شقاق روش های درمان شقاق مقعدی
بیماری های نشیمنگاه
بیماری نشیمنگاه انواع بیماری های مقعدی بیماریهای مقعدی بیماریهای مقعدی در زنان بهترین دکتر بیماریهای مقعدی درمان بیماریهای مقعدی فوق تخصص بیماریهای مقعدی کلینیک سامان ورم مقعدی ورم مقعدی چیست علت ورم مقعدی بهترین دکتر بیماریهای مقعدی درمان بیماریهای مقعدی فوق تخصص بیماریهای مقعدی درمان بیماریهای نشیمنگاه انواع بیماریهای نشیمنگاه کلینیک بیمارهای نشیمنگاه بیماریهای مقعدی
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 11750
تعداد نوشته ها : 66
تعداد نظرات : 0
X